Relacionado con:

Tasca 1. VII. Ecosistemes

Presentació PDI. VII. Ecosistemes

Formado por:

Tipus d'ecosistemes

Biocenosi: comunitat de tots els organismes que pertanyen a un ecosistema

Productors - consumidors - descomponedors