Relacionado con:

Tasca 1. VII. Ecosistemes

Tasca 2. VII. Ecosistemes

Formado por:

Descripció d'un ecosistema

Interdependències entre organismes

Medi, hàbitat i nínxol

Ecosistema

Components d'un ecosistema

Comunitat biològica

Funcionament d'un ecosistema

Funcionament d'un ecosistema

Biòtop

Productors

Consumidors

Descomponedors

Components biòtics d'un ecosistema

Components abiòtics d'un ecosistema

Components abiòtics i biòtics d'un ecosistema

Tipus d'ecosistemes

Ecosistemes aquàtics

Ecosistemes terrestres

Biocenosi

Capes de l'oceà

Biocenosi: comunitat de tots els organismes que pertanyen a un sistema

Productors - consumidors - descomponedors

Productors - consumidors - descomponedors