Relacionado con:

Presentació PDI. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 2. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 3. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 4. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Formado por:

Dades no agrupades

Agrupar dades

Freqüència relativa

Freqüència absoluta i freqüència relativa

Dades idèntiques però variables diferents