Relacionado con:

Tasca 2. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Presentació PDI. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 1. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 4. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Formado por:

El rang

La moda i la mediana en una taula

La moda i la mediana en un diagrama

La moda i la mitjana aritmètica

La mediana i la mitjana aritmètica